Antwerpen

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een pool van leveranciers voor drukwerk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 33382500
E-mail:   OCMW_GAC_Leveringen@ocmw.antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.stadantwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292883


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het aanstellen van een pool van leveranciers voor drukwerk  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC/2016/4236-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  22000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het aanleggen van een pool van leveranciers voor drukwerk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Drukwerk papier tot 300 gr als drager, kleiner of gelijk aan A1  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Het aanleggen van een pool van leveranciers van drukwerk  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening  -  weging:   40
*  Duurzaamheid en MVO  -  weging:   20
*  Leveringstermijn  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   20

Lot   2

II.2.1. Benaming
Drukwerk andere dragers dan papier  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Het aanleggen van een pool van leveranciers van drukwerk  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening  -  weging:   40
*  Duurzaamheid en MVO  -  weging:   20
*  Leveringstermijn  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   20

Lot   3

II.2.1. Benaming
Schoolcursussen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Het aanleggen van een pool van leveranciers van drukwerk  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening  -  weging:   40
*  Duurzaamheid en MVO  -  weging:   20
*  Leveringstermijn  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   20

Lot   4

II.2.1. Benaming
Mailings  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Het aanleggen van een pool van leveranciers van drukwerk  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening  -  weging:   40
*  Duurzaamheid en MVO  -  weging:   20
*  Leveringstermijn  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   20


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 077-149681

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Drukwerk papier tot 300 gr als drager, kleiner of gelijk aan A1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-09-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ABSPRINT bvba
Nationaal identificatienummer:   BE870.743.858
Postadres:   Amerikalei 152 ,BE -2000   Antwerpen
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Albe De Coker
Nationaal identificatienummer:   BE404.763.677
Postadres:   Boombekelaan 12 ,BE -2660   Hoboken
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Antilope nv
Nationaal identificatienummer:   BE887.200.008
Postadres:   Industriestraat 5 ,BE -2500   Lier
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Drukkerij Baudoin & C°
Nationaal identificatienummer:   BE413.225.938
Postadres:   Poederleesteenweg 108 ,BE -2460   Kasterlee
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Drukkerij Gazelle nv
Nationaal identificatienummer:   BE473.296.058
Postadres:   Mortselsesteenweg 58 ,BE -2100   Deurne
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Nevelland Graphics cvba
Nationaal identificatienummer:   BE895.506.671
Postadres:   Industriepark-Drongen 21 ,BE -9031   Drongen
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Pauwels Print & Mail nv
Nationaal identificatienummer:   BE454.955.041
Postadres:   Hertenstraat 58 ,BE -2300   Turnhout
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Drukkerij van de Water bv
Nationaal identificatienummer:   NL005671255B01
Postadres:   Calandstraat 92 ,NL -3125 BB   Schiedam
NUTS-code:   NL
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2 :  Drukwerk andere dragers dan papier

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-09-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   All-signs cvba
Nationaal identificatienummer:   BE437.759.713
Postadres:   Toekomstlaan 1 Bus A ,BE -2170   Merksem
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Wollux nv
Nationaal identificatienummer:   BE841.729.574
Postadres:   Kasteellaan 184 ,BE -7700   Moeskroen
NUTS-code:   BE324
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3 :  Schoolcursussen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-09-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Albe De Coker nv
Nationaal identificatienummer:   BE404.763.677
Postadres:   Boombekelaan 12 ,BE -2660   Hoboken
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Cockaert Copy Service bvba
Nationaal identificatienummer:   BE473.729.687
Postadres:   Antwerpsesteenweg 11 ,BE -2500   Lier
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Symeta nv
Nationaal identificatienummer:   BE419465612
Postadres:   Ferdinand Uylenbroeckstraat 51 ,BE -1600   Sint-Pieters-Leeuw
NUTS-code:   BE1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Nevelland Graphics cvba
Nationaal identificatienummer:   BE895.506.671
Postadres:   Industriepark-Drongen 21 ,BE -9031   Drongen
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Uni van 1991 nv
Nationaal identificatienummer:   BE427.285.097
Postadres:   Wijtschotbaan 3 ,BE -2900   Schoten
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Qua-3 bvba
Nationaal identificatienummer:   BE462100674
Postadres:   Lange Kroonstraat 80 ,BE -2530   Boechout
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4 :  Mailings

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-09-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Cockaert Copy Service bvba
Nationaal identificatienummer:   BE473729687
Postadres:   Antwerpsesteenweg 11 ,BE -2500   Lier
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Symeta nv
Nationaal identificatienummer:   BE419465612
Postadres:   Ferdinand Uylenbroeckstraat 51 ,BE -1600   Sint-Pieters-Leeuw
NUTS-code:   BE1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Maatwerkbedrijf Nevelland vzw
Nationaal identificatienummer:   BE407.656.257
Postadres:   Industriepark-Drongen 21 ,BE -9031   Drongen
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Pauwels Print & Mail nv
Nationaal identificatienummer:   BE454.955.041
Postadres:   Hertenstraat 58 ,BE -2300   Turnhout
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Albe De Coker nv
Nationaal identificatienummer:   BE404.763.677
Postadres:   Boombekelaan 12 ,BE -2660   Hoboken
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Qua-3 bvba
Nationaal identificatienummer:   BE462.100.674
Postadres:   Liersesteenweg 191 ,BE -2640   Mortsel
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
4 van de 7 percelen werden gegund

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04