Antwerpen

Raamovereenkomst voor de ondersteuning van de werking van het stedelijke labo - Stadslab2050


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 3382770
E-mail:   gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.antwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292907


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de ondersteuning van de werking van het stedelijke labo - Stadslab2050  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC/2016/4368-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85312300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de ondersteuning van de werking van het stedelijke labo - Stadslab2050
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Ondersteuning voor het opzetten van innovatieve trajecten en experimenten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Ondersteuning voor het opzetten van innovatieve trajecten en experimenten  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   70
Prijs  -  weging:   30

Lot   2

II.2.1. Benaming
Ondersteunen voor het monitoren en (sociaal) leren rond impact van een lab  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Ondersteunen voor het monitoren en (sociaal) leren rond impact van een lab  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   70
Prijs  -  weging:   30

Lot   3

II.2.1. Benaming
Ondersteuning op vlak van strategisch aansturen en uitvoeren van communicatie en community management  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Ondersteuning op vlak van strategisch aansturen en uitvoeren van communicatie en community management  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   70
Prijs  -  weging:   30

Lot   4

II.2.1. Benaming
Ondersteuning bij het stakeholdermanagement, o.a. in het partnerschap rond stadslab2050 en bij grotere community events  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Ondersteuning bij het stakeholdermanagement, o.a. in het partnerschap rond stadslab2050 en bij grotere community events  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   70
Prijs  -  weging:   30


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 173-354955

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Ondersteuning voor het opzetten van innovatieve trajecten en experimenten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   JA

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Pantopicon bvba
Postadres:   Cogels Osylei 36 ,BE -2600   Antwerpen
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Namahn bvba
Postadres:   Grensstraat 21 ,BE -1210   Brussel
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   RebelGroup Advisory Belgium nv
Postadres:   Maria-Theresialei 7 ,BE -2018   Antwerpen
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2 :  Ondersteunen voor het monitoren en (sociaal) leren rond impact van een lab

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Maastricht University
Postadres:   Postbus 616 ,NL -MD 6200   Maastricht
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3 :  Ondersteuning bij het stakeholdermanagement, o.a. in het partnerschap rond stadslab2050 en bij grote community events

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Start 2 Connect bvba
Postadres:   Opperbusingenstraat 58 ,BE -1750   Lennik
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De verbintenistermijn bedraagt 90 kalenderdagen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04