Universitair Ziekenhuis Gent

Raamovereenkomst voor levering zetelbrancards


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres :  De Pintelaan 185 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   De heer Miguel Berteloot
Tel:   +32 93326032
Fax:   +32 93324992
E-mail:   miguel.berteloot@uzgent.be
Internetadres(sen):   www.uzgent.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor levering zetelbrancards  
Referentienummer:   OOA/MBE/CDS/D34160357
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33192150
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Zetelbrancard met minimale belasting van 180 kg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Chirurgisch Dagziekenhuis, 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd

Lot   2

II.2.1. Benaming
Zetelbrancard met minimale belasting 250 kg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Chirurgisch Dagziekenhuis, 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 084-164466

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Zetelbrancard met minimale belasting van 180 kg

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   2 :  Zetelbrancard met minimale belasting 250 kg

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04