Alexianen Zorggroep Tienen

6058A lot 7 Vaste kasten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Alexianen Zorggroep Tienen
Postadres :  Liefdestraat 10 , BE - 3300   Tienen
Tel:   +32 32486824
E-mail:   info@conixrdbm.com
Internetadres(sen):   http://www.conixrdbm.com   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292942


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
6058A lot 7 Vaste kasten  
Referentienummer:   Broeders Alexianen Tienen-6058A-lot 7 vaste kasten-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39100000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vaste kasten voor Woonzorgproject Park Passionisten te Tienen t.b.v. gebouw zone 1 (60 bewonerskamers, leefruimten, LDC, .)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
vaste kasten voor rusthuis  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-06-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Planofurn ,BE   Waregem
NUTS-code:   BE256
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Alexianen Zorggroep Tienen
Liefdestraat 10 ,  BE   3300 Tienen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04