Agentschap Voor Natuur En Bos

Schapenbegrazing op natuurdomeinen in Oost-Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres :  Havenlaan 88 bus 75 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   De heer Mike Verhaert
Tel:   +32 32246252
Fax:   +32 25538105
E-mail:   mike.verhaert@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.natuurenbos.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Schapenbegrazing op natuurdomeinen in Oost-Antwerpen  
Referentienummer:   ANB/TBO/TO/2017/05
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  92530000II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Beherdering Noord-Oost-Antwerpen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Beherdering Zuid-Oost-Antwerpen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Beherdering Noord-Oost-Antwerpen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-08-31

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Kemp vzw
Postadres:   Kolkstraat 57 ,BE -2400   Mol
Tel:   +32 478643659
E-mail:   maarten@kempvzw.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2 :  Beherdering Zuid-Oost-Antwerpen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-08-31

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Kemp vzw
Postadres:   Kolkstraat 57 ,BE -2400   Mol
Tel:   +32 478643659
E-mail:   maarten@kempvzw.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04