Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

Ontwerpstudie voor de omvorming van de N49 tot autosnelweg (kmpt 136,3 tot 142,4), inclusief tunnel Lapscheure en tunnel Nonnendijk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres :  VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , BE - 8200   Brugge
Contactpersoon:   ir. Goele Vansevenant
Tel:   +32 50248027
E-mail:   goele.vansevenant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292976   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292976


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerpstudie voor de omvorming van de N49 tot autosnelweg (kmpt 136,3 tot 142,4), inclusief tunnel Lapscheure en tunnel Nonnendijk  
Referentienummer:   AWV W-Vl-17/56_X30/N49/80_EVDV-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71242000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten omvatten:
- Voor de tunnel onder de N49 Lapscheurestraat: opmaak unieke verantwoordingsnota, opmaak ontwerp, opmaak onteigeningsplannen, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning en opvolging van de werken
- Voor de tunnel t.h.v. Nonnendijk: opmaak startnota, opmaak projectnota, opmaak ontwerp, opmaak onteigeningsplannen, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning en opvolging van de werken
- Inrichting van de N49 als autosnelweg: opmaak VVEB, opmaak voorontwerp, opmaak ontwerp, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning, opvolging van de werken en begeleiding bij de VVA (in fase voorontwerp en ontwerp)
- Communicatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
II.2.4. Beschrijving
De diensten omvatten:   - Voor de tunnel onder de N49 Lapscheurestraat: opmaak unieke verantwoordingsnota, opmaak ontwerp, opmaak onteigeningsplannen, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning en opvolging van de werken   - Voor de tunnel t.h.v. Nonnendijk: opmaak startnota, opmaak projectnota, opmaak ontwerp, opmaak onteigeningsplannen, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning en opvolging van de werken   - Inrichting van de N49 als autosnelweg: opmaak VVEB, opmaak voorontwerp, opmaak ontwerp, opmaak aanbestedingsdossier, opmaak aanvraagdossier omgevingsvergunning, opvolging van de werken en begeleiding bij de VVA (in fase voorontwerp en ontwerp)   - Communicatie  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Projectorganisatie en inzicht van de opdracht  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
29   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-22   15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-22
Plaatselijke tijd:   15:00
Adres:   VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 Brugge Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
iedereen


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Wegen en verkeer West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 ,  BE - 8200   Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04