Stad Harelbeke

Groenonderhoud grondgebied groot Harelbeke 2018-2021


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Harelbeke
Postadres :  Marktstraat 29 , BE - 8530   Harelbeke
Contactpersoon:   Mevrouw Nancy Desmet
Tel:   +32 56733370
Fax:   +32 56733389
E-mail:   nancy.desmet@harelbeke.be
Internetadres(sen):   www.harelbeke.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groenonderhoud grondgebied groot Harelbeke 2018-2021  
Referentienummer:   NH-497-A
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77314000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   grondgebied groot Harelbeke
II.2.4. Beschrijving
Te onderhouden groenzones :   - Goudwine - Goudberg (Fase I, II en III)   - Ter Abdijhoeve   - Kortrijksestraat middenparking   - Keizersstraat boomspiegels   - verkaveling Langemeers (Nobelstraat - Reinaertstraat - Hermelijnstraat - Cantecleerstraat)   - Eikenstraat boomspiegels   - Bistierland Fase I (vanaf 2019 ook Fase II)   - Magnoliastraat - Tulpenboomstraat   - N43 Fase III (kruising met Nieuwstraat tot IMOG)   - Hulste diverse straten   - Hagen diverse straten  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteitscontrole en communicatie  -  weging:   20
*  Materieel ter beschikking voor deze opdracht  -  weging:   15
Prijs  -  weging:   65
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-03-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-12-04
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* In toepassing van artikel 62 §2 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.
Eventuele minimumeisen:
idem

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.* Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.* De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.* De inschrijver biedt een ploeg(en) aan met minstens 1 geschoolde begeleider (tuinbouw-/groenbeheersector) waarmee in het nederlands gecommuniceerd kan worden

Eventuele minimumeisen:
idem


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-09   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-05-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-09
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Stadhuis, vormingslokaal Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04