Emmaus Vzw

Universele digitaal telebediende RX tafel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  EMMAUS VZW
Postadres :  Edgard Tinellaan 1c , BE - 2800   Mechelen
Contactpersoon:   De heer Johan Vertommen
Tel:   +32 15305132
Fax:   +32 15446710
E-mail:   johan.vertommen@emmaus.be
Internetadres(sen):   http://www.emmaus.be/  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Universele digitaal telebediende RX tafel  
Referentienummer:   2017/191/AKAZSTM
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   AZ Sint Maarten, Liersesesteenweg 435 te 2800 Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Voor de inrichting van de afdeling 'Medische Beeldvorming' in de nieuwbouwcampus wenst het AZ Sint Maarten over te gaan tot aankoop van een universele digitaal telebediende RX tafel.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit (technische bepalingen)  -  weging:   20
*  Dienst na verkoop  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-04-02
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-09-03
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. * Beroepsaansprakelijkheidsverzekering - Attest voor te leggen* Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het verzekerde bedrag.
Eventuele minimumeisen:
omzet 1,5 miljoen euro per jaar
GEEN NEGATIEF EIGEN VERMOGEN

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Er worden minimum 2 en maximum 4 attesten voorgelegd van goede uitvoering van een apparaat zoals aangeboden in uw offerte , conform dit bestek. Over de periode 2014/2016.Deze attesten zijn getekend door opdrachtgever en opdrachtnemer met vermelding van:- Coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer). Een referentiecheck wordt mogelijk uitgevoerd. - Vermelding van gradatie van tevredenheid door de gebruiker- Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document)- Het document vermeldt duidelijk over welke aankoop het gaat en is gedateerd en ondertekend door de gebruiker. Het document wordt tevens gehandtekend door de inschrijver.De referentie moet gaan over dezelfde apparatuur die wordt gevraagd in het bestek. Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria, worden niet weerhouden.Indien een inschrijver geen referenties kan voorleggen (vb. beginnende activiteit, andere) dient de inschrijver op straffe van nietigheid een grondige motivatie te geven in de offerte

Eventuele minimumeisen:
Minimum 2 en maximum 4 attesten zoals hierboven beschreven
Attest aansprakelijkheidsverzekering arbeidsongevallen


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-09   09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-07-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-09
Plaatselijke tijd:   09:30
Adres:   VZW Emmaüs - AZ Sint-Maarten, Spoorweglaan 29 (gebouw 06) te 2570 Duffel Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: 12/12/2017 om 10.00zie bestekInformatiesessie: 12/12/2017 om 10.00AZ Sint Maarten, Liersesesteenweg 435 te 2800 Mechelen

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
VZW Emmaüs
Edgard Tinellaan 1 ,  BE - 2800   Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04