Cvba Volkswoningbouw

Renovatiewerken 66 sociale woningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  CVBA Volkswoningbouw
Postadres :  Wilselsesteenweg 23, , BE - 3020   Herent
Contactpersoon:   Schoeters Anja
Tel:   +32 16229726
E-mail:   schoeters@volkswoningbouw.woonnet.be
Internetadres(sen):   www.volkswoningbouw.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293238


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatiewerken 66 sociale woningen  
Referentienummer:   CVBA Volkswoningbouw-2351/2015/0427/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatiewerken 66 sociale woningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE, BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   's Herenwegveld 166-231 te 3020 Herent
II.2.4. Beschrijving
Renovatiewerken 66 sociale woningen  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
250   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-24   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-24
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   CVBA Volkswoningbouw, Wilselsesteenweg 23, 3020 Herent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
CVBA Volkswoningbouw ,  BE   Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-06