Zonnelied Vzw

Zonnelied Eizeringen Zorgcampus


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Zonnelied vzw
Postadres :  Kloosterstraat 7 , BE - 1760   Roosdaal
Contactpersoon:   Mevrouw Katleen Evenepoel
Tel:   +32 53646430
Fax:   +32 53682268
E-mail:   katleen.evenepoel@zonnelied.be
Internetadres(sen):   www.zonneliedvzw.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Zonnelied Eizeringen Zorgcampus  
Referentienummer:   1409 ZON
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232460
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 6 : Sanitair  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Frans Baetensstraat 57 in 1750 Lennik
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
338   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 7 : HVAC  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Frans Baetensstraat 57 in 1750 Lennik
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
338   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Perceel 8 : Elektra  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Frans Baetensstraat 57 in 1750 Lennik
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
338   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Perceel 9 : Liften  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Frans Baetensstraat 57 in 1750 Lennik
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
30   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;- voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen;- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen;- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;- geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-18   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-07-17
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-18
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Zonnelied vzw, Kloosterstraat 7 te 1760 Roosdaal Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Voorziene data : Vrijdag 8/12/2017Maandag 8/1/2018Maandag 15/1/2018Na contactname met Marijn Wauters

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13 ,  BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 25087584

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-06