Gemeente Zonhoven

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren van boeken voor de bibliotheek 2018-2019


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Zonhoven
Postadres :  Kerkplein 1 , BE - 3520   Zonhoven
Contactpersoon:   Mevrouw Marleen Peeters
Tel:   +32 11810538
Fax:   +32 11818124
E-mail:   marleen.peeters@zonhoven.be
Internetadres(sen):   www.zonhoven.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren van boeken voor de bibliotheek 2018-2019  
Referentienummer:   562.03
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  22113000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Bibliotheek centrum, Kerkplein 80 te 3520 Zonhoven
II.2.4. Beschrijving
Leveren van boeken voor de bibliotheek 2018-2019  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Informatie over nieuwe uitgaven  -  weging:   15
*  Bestelmogelijkheden  -  weging:   15
*  Volledigheid van het aanbod  -  weging:   10
*  Mogelijkheid tot zichtzendingen en keuze in winkel  -  weging:   10
*  Terugnamemogelijkheden (werkwijze, uitsluitingen en kostprijs)  -  weging:   10
*  Leveringsmodaliteiten (werkwijze, kostprijs, frequentie)  -  weging:   10
*  Administratie op maat (aparte leveringen en facturen,.  -  weging:   5
Kost:
*  Kortingspercentage op de gereglementeerde boekenprijs voor boeken recenter dan 6 maanden.  -  weging:   5
*  Kortingspercentage op de gereglementeerde boekenprijs voor boeken ouder dan 6 maanden.  -  weging:   5
*  Kortingspercentage voor vreemdtalige boeken en grootletterboeken  -  weging:   5
*  Kortingspercentage voor stripverhalen  -  weging:   5
*  Afwijkende kortingspercentages voor andere deelrubrieken, uitgeverijen, enz. (bv. kamishibai, studieboeken, graphic novels,.)  -  weging:   5
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-02-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-02-15
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
De bankverklaring mag maximum 3 maanden oud zijn.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-16   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-06