Stad Kortrijk

Uitnodiging tot indienen offerte - Technisch beheerscontract installaties stedelijk datacenter (2018-2022) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Kortrijk
Postadres :  Grote Markt 54 , BE - 8500   Kortrijk
Contactpersoon:   De heer Sebastien Lefèbvre
Tel:   +32 56278512
E-mail:   sebastien.lefebvre@kortrijk.be
Internetadres(sen):   www.kortrijk.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Technisch beheerscontract installaties stedelijk datacenter (2018-2022) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018/1456
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50324200
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   stadhuis administratief
II.2.4. Beschrijving
Het stedelijk datacenter vormt het digitaal hart van onze stad. Het is het knooppunt voor de stad, het ocmw, de autonome gemeentebedrijven, alle openbare parkings, het cameranetwerk van de stad, de dispatching van de brandweerzone, .   Het doel van dit dossier bestaat er in een dienstverlener te verkrijgen voor de (1) 24/7 overwaking, (2) het preventief-curatief onderhoud en (3) de snelle interventies bij storingen van de technische installaties van het stedelijk datacenter om zo de bedrijfszekerheid ervan ten allen tijde te verzekeren.   Er wordt dus enerzijds verwacht dat de dienstverlener met gekwalificeerd personeel het onderhoud van alle technische installaties (elektriciteit (HS, LS, noodgroep) en HVAC) kan uitvoeren volgens de regels van de kunst en de vigerende wetgevingen, normen en regelgevingen op regelmatige tijdstippen in functie van de noodzaak van de installatie onderdelen en anderzijds de montoring ervan.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van 24/7 overwaking en daaraan gekoppelde acties  -  weging:   30
*  Kwaliteit onderhoud en herstellingen  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
nihil
Eventuele minimumeisen:
nihil

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
* Bondige beschrijving van uw bedrijf waarbij gestaafd kan worden dat uw bedrijf de opdracht kan uitvoeren.* Een lijst van drie gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, aangevuld met contactenpersonen van de diverse instanties (naam en telefoonnummer).* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zullen zijn met de uitvoering van deze opdracht.

Eventuele minimumeisen:
idem


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-29   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-07-27


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08