Ghent University

Aannemers: Campus Heymans - Home Boudewijn - Resto: vernieuwen gevels


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Gent
Postadres :  Sint-Pietersnieuwstraat 25 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   De heer Alexander Rottiers
Tel:   +32 92643136
Fax:   +32 92643596
E-mail:   alexander.rottiers@ugent.be
Internetadres(sen):   www.ugent.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aannemers: Campus Heymans - Home Boudewijn - Resto: vernieuwen gevels  
Referentienummer:   A/01095
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45443000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   F.I. 91.01 - campus Heymans - Home Boudewijn - Resto, Harelbekestraat 70 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Aannemers: Campus Heymans - Home Boudewijn - Resto: vernieuwen gevels  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
100   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
-
Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
-

Eventuele minimumeisen:
-
Vereiste erkenning: D21 (Gevels reinigen en opknappen), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-24   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-22
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-24
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Universiteit Gent, Rectoraat 2 - gelijkvloers, Sint - Pietersnieuwstraat 25 te 9000 Gent, vergaderzaal "Recto-Verso" Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn in WERKDAGEN.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08