Tmvw Servicelijnen

Aanstellen van een aannemer voor de nieuwbouw van een kleedkamergebouw met kantine op de sportsite De Zandloper te Lierde


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  TMVW servicelijnen
Postadres :  Stropstraat 1 , BE - 9000   Gent
Tel:   +32 92425772
E-mail:   Tina.Kellner@Farys.be
Internetadres(sen):   https://www.farys.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=299499


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de nieuwbouw van een kleedkamergebouw met kantine op de sportsite De Zandloper te Lierde  
Referentienummer:   TMVW A-F-9570-17-001 BIS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De gemeente Lierde wenst de sportsite De Zandloper, gelegen ter hoogte van de Nieuwstraat 21 te Lierde, uit te breiden. Eerder werd reeds een aannemer belast met de aanleg van o.m. tennisvelden, padelvelden, een multisportterrein, een Finse piste en voorzieningen voor petanque en skate. Onderhavige opdracht betreft de bouw van een polyvalent kleedkamergebouw met twee kleedkamers en een kantine en zal in coördinatie met de omgevingsaanleg uitgevoerd dienen te worden.
Deze opdracht wordt opgedeeld in vier percelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
BIJKOMENDE INFO d.d. 7/3/2018
U dient bij uw offerte, middels een afzonderlijke nota, te verklaren dat u rekening hebt gehouden met deze bijkomende informatie.