Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Afbraak oude liften en plaatsen van twee nieuwe liften in de bestaande schachten.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Postadres :  Lange Nieuwstraat 101 , BE - 2000   Antwerpen
Contactpersoon:   Marleen Van de Weyer
Tel:   +32 3220505441
E-mail:   aankoopdienst@ap.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294810   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302214


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afbraak oude liften en plaatsen van twee nieuwe liften in de bestaande schachten.  
Referentienummer:   Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OP/2017-033-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42416100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht vormt een overheidsopdracht voor werken zoals bedoeld in artikel 2, 18° van de Wet van 17 juni 2016 (zoals hierna gedefinieerd) en met als voorwerp de afbraak van oude liften en het plaatsen van twee nieuwe lift in bestaande schachten van Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31 en Ambtmanstraat 1.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31 en Ambtmanstraat 1.
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht vormt een overheidsopdracht voor werken zoals bedoeld in artikel 2, 18° van de Wet van 17 juni 2016 (zoals hierna gedefinieerd) en met als voorwerp de afbraak van oude liften en het plaatsen van twee nieuwe lift in bestaande schachten van Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31 en Ambtmanstraat 1.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08