Autonoom Gemeentebedrijf Bree

Bouw van een theaterzaal in Bree - Perceel 8: zetels


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Autonoom Gemeentebedrijf Bree
Postadres :  Witte Torenwal 23 bus 1 , BE - 3960   Bree
Contactpersoon:   De heer André Vanmierlo
Tel:   +32 89848608
E-mail:   andre.vanmierlo@bree.be
Internetadres(sen):   www.bree.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw van een theaterzaal in Bree - Perceel 8: zetels  
Referentienummer:   2016/227/AGB/NG
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39111200
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-03-13
Plaatselijke tijd:   00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-03-20
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 20 maart 2018, 10.00.