Stad Waregem

Uitnodiging tot indienen offerte - Opwaarderen parking OC Coorenaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Waregem
Postadres :  Gemeenteplein 2 , BE - 8790   Waregem
Contactpersoon:   De heer Bram Vanwettere
Tel:   +32 56621273
Fax:   +32 56621223
E-mail:   bram.vanwettere@waregem.be
Internetadres(sen):   www.waregem.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Opwaarderen parking OC Coorenaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018/WWV/BV/015
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71631480
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Parking in waterdoorlatende klinkers  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Georges Coornaertdreef 7
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
10   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Leveren en plaatsen van ondergrondse glascontainers  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Georges Coornaertdreef 7
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
5   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Eventuele minimumeisen:
1. n.v.t

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van werken die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden ondertekend door de bevoegde overheid afgeleverd.Deze attesten vermelden minimum: het bedrag van de werken, plaats en tijdstip van de uitvoering.Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting aangeeft waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.

Eventuele minimumeisen:
1. n.v.t.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-30   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-03


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07