Agentschap Facilitair Bedrijf

2018/HFB/OP/33825 - uitvoeren van evaluaties van het topkader en het ondersteunen bij de (loopbaan)ontwikkeling van het top-, midden- en lager kader.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres :  Havenlaan 88 bus 60 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Team Plaatsing en rapportering
E-mail:   aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302074   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302074


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2018/HFB/OP/33825 - uitvoeren van evaluaties van het topkader en het ondersteunen bij de (loopbaan)ontwikkeling van het top-, midden- en lager kader.  
Referentienummer:   HFB-2018/HFB/OP/33825-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79600000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Uitvoeren van evaluaties van het topkader en het ondersteunen bij de (loopbaan)ontwikkeling van het top-, midden- en lager kader.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
uitvoeren van evaluaties van het topkader en het ondersteunen bij de (loopbaan)ontwikkeling van het top-, midden- en lager kader.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1, BE2
II.2.4. Beschrijving
Het uitvoeren van de evaluaties voor alle topambtenaren van de Vlaamse overheid en de mandaatevaluaties bij einde mandaat  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de aanpak:  -  weging:   40
*  Kwaliteit van het team  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kunnen de raamovereenkomsten, elk afzonderlijk, éénmaal verlengd worden met een periode van 2 jaar, op basis van artikel 37, § 2 van de Wet Overheidsopdrachten.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
uitvoeren van evaluaties van het topkader en het ondersteunen bij de (loopbaan)ontwikkeling van het top-, midden- en lager kader.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1, BE2
II.2.4. Beschrijving
De begeleiding en het ondersteunen van de ontwikkeling en loopbaan van de kaderfuncties van de Vlaamse overheid.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de aanpak:  -  weging:   40
*  Kwaliteit van het team  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kunnen de raamovereenkomsten, elk afzonderlijk, éénmaal verlengd worden met een periode van 2 jaar, op basis van artikel 37, § 2 van de Wet Overheidsopdrachten.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-05-02   09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-05-03
Plaatselijke tijd:   09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er wordt een informatievergadering voorzien op 18/04/2018 om 14 uur op het onderstaand adres.Herman Teirlinck-gebouw - vergaderzaal 01.69 - Paul JanssenHavenlaan 881000 Brussel

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07