Stad Hasselt

Uitnodiging tot indienen offerte - Sociale economie - Onkruidbestrijdingen op verhardingen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Hasselt
Postadres :  Groenplein 1 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   Mevrouw Marleen Konings
Tel:   +32 11239388
E-mail:   marleen.konings@hasselt.be
Internetadres(sen):   www.hasselt.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Sociale economie - Onkruidbestrijdingen op verhardingen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018-1976
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  98390000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1 : Periodieke onkruidbestrijding binnen de Grote Ring  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Beschikbaar personeel en materieel  -  weging:   30
*  Kwaliteit manier van aanpak  -  weging:   20
*  Flexibiliteit naar werken bij hoogdringendheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-04-16
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Periodieke onkruidbestrijding buiten de Grote Ring  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Beschikbaar personeel en materieel  -  weging:   30
*  Kwaliteit manier van aanpak  -  weging:   20
*  Flexibiliteit naar werken bij hoogdringendheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-04-16
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Ad hoc onkruidbestrijding grote percelen machinaal  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Beschikbaar personeel en materieel  -  weging:   30
*  Kwaliteit manier van aanpak  -  weging:   20
*  Flexibiliteit naar werken bij hoogdringendheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-04-16
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Ad hoc onkruidbestrijding kleine percelen handmatig  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Beschikbaar personeel en materieel  -  weging:   30
*  Kwaliteit manier van aanpak  -  weging:   20
*  Flexibiliteit naar werken bij hoogdringendheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-04-16
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
Perceel 5 : onkruidbestrijding op dolomiet en andere verhardingen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Hasselt, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Beschikbaar personeel en materieel  -  weging:   30
*  Kwaliteit manier van aanpak  -  weging:   20
*  Flexibiliteit naar werken bij hoogdringendheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-04-16
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Niet van toepassing.
Eventuele minimumeisen:
Niet van toepassing.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:
Niet van toepassing.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JA


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-03   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-01


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De toegang tot de opdracht wordt gereserveerd voor sociale werkplaatsen en sociale inschakelingsondernemingen.Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Afgeven van de inschrijving (persoonlijk, per koerier of per bode) kan:Tijdens de officiële openingsuren, zie www.hasselt.be, op de Centrale Werkplaatsen, Hellebeemden 20, te 3500 Hasselt (bureau Marleen Konings). Bewijs afgifte verplicht laten invullen (zie bijlage bewijs afgifte offerte).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat ,  BE - 1040   Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07