Pidpa

Gemeente Brasschaat - Weg en rioleringswerkzaamheden Afkoppelingen Klina en inlaat Ericalaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Pidpa
Postadres :  Desguinlei 246 , BE - 2018   Antwerpen
Contactpersoon:   Mevrouw Joke Maes
Tel:   +32 32168872
Fax:   +32 32606003
E-mail:   joke.maes@pidpa.be
Internetadres(sen):   https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aankoop-opening  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gemeente Brasschaat - Weg en rioleringswerkzaamheden Afkoppelingen Klina en inlaat Ericalaan  
Referentienummer:   K-14-009
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232440
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Brasschaat, Bredabaan 182 te 2930 BRASSCHAAT
II.2.4. Beschrijving
Gemeente Brasschaat - Weg en rioleringswerkzaamheden Afkoppelingen Klina en inlaat Ericalaan  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Gemeente Brasschaat - Weg en rioleringswerkzaamheden Afkoppelingen Klina en inlaat Ericalaan

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-01-30

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   REGA N.V.
Postadres:   AMBACHTSTRAAT 32 ,BE -2390   MALLE
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07