Landwaarts Cvba

Welzijnscampus Portavida Genk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Landwaarts cvba
Postadres :  Dieplaan 57-59 , BE - 3600   Genk
E-mail:   ellen.vankevelaer@landwaarts.be
Internetadres(sen):   http://www.landwaarts.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=296790


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Welzijnscampus Portavida Genk  
Referentienummer:   Sociale Bouwmaatschappij-2010/0295/06-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Algemene aanneming ruwbouw, afwerking, technische installaties, riolering, wegen en omgevingsaanleg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
Voornaamste plaats van uitvoering:   Weg naar As te Genk
II.2.4. Beschrijving
 66 sociale appartementen en 3 commerciële ruimtes - blok A, B, C en D;    42 sociale assistentiewoningen met een polyvalente ruimte en één studio voor kortverblijf - blok E en F;    een multifunctioneel kantoorgebouw met dienstverlenende functies;    een ondergrondse parkeergarage met 565 parkeerplaatsen;    riolering, wegen en omgevingsaanleg binnen de Welzijnscampus  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 160-329713

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-03-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   THV Artes Roegiers - Artes Depret
Postadres:   Burchtstraat 89 ,BE -9150   Kruibeke
NUTS-code:   BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, Limburg
Piepelpoel 10 ,  BE - 3700   Tongeren

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-06