Sint-trudo Ziekenhuis Vzw

Raamovereenkomst monitoren ,centrales en telemetrie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sint-Trudo Ziekenhuis VZW
Postadres :  Diestersteenweg 100 , BE - 3800   Sint-Truiden
Contactpersoon:   De heer Erik Maesen
Tel:   +32 11699017
Fax:   +32 11699076
E-mail:   erik.maesen@stzh.be
Internetadres(sen):   www.sint-trudo.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst monitoren ,centrales en telemetrie  
Referentienummer:   EM-2018-003
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33195100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Monitoren  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Trudo Ziekenhuis VZW, Diestersteenweg 100 te 3800 Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit en gebruiksgemak  -  weging:   20
*  Klantenservice, opleiding en technische bijstand  -  weging:   30
*  Technische waarde en innovatie  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   30
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Centrales  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Trudo Ziekenhuis VZW, Diestersteenweg 100 te 3800 Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit en gebruiksgemak  -  weging:   20
*  Klantenservice, opleiding en technische bijstand  -  weging:   30
*  Technische waarde en innovatie  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   30
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Telemetrietoestellen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Trudo Ziekenhuis VZW, Diestersteenweg 100 te 3800 Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit en gebruiksgemak  -  weging:   20
*  Klantenservice, opleiding en technische bijstand  -  weging:   30
*  Technische waarde en innovatie  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   30
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. --> Een verklaring betreffende de totale omzet én de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste 3 boekjaren--> Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.--> Financiële ratio's : liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de laatste 3 jaren. --> Minimumeis jaaromzet
Eventuele minimumeisen:
1. Het Eigen Vermogen van de onderneming mag niet negatief zijn in méér dan 1 van de 3 opgevraagde recentste neergelegde jaarrekeningen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver dan ook volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen:

Eventuele minimumeisen:
1. 1) lijst van de 3 voornaamste leveringen per perceel die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, hun bedrag, data en gestaafd met bewijsstukken;
 indien het leveringen betreft aan een overheid worden deze aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd;
 indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door deze personen, bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegestaan;
2) Interventietijd (on site support) binnen volgende termijnen:
 maximum 12 kalenderuren inclusief weekend en feestdagen voor centrales en telemetrie
 maximum 48 kalenderuren uitgezonderd weekend en feestdagen voor monitoren
Indien de inschrijver dit sneller kan en/of een reservetoestel van elk type monitor & telemetrie toestel gratis ter beschikking stelt aan biotechniek (als vervangtoestel), zullen er meer punten op het gunningcriterium service toegekend worden. Het is mogelijk dat in de minicompetitie(s) voor bepaalde afdelingen strengere interventietijden gevraagd zullen worden
3) de inschrijver moet aantonen via certificaten opgesteld door een notified body dat alle aangeboden referenties beschikken over een CE-attest & markering


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-10   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-07
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-10
Plaatselijke tijd:   12:00
Adres:   Aankoopdienst Sint-Trudo Ziekenhuis, Diestersteenweg 100 te 3800 Sint-Truiden Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Sint-Trudo Ziekenhuis ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05