Vrije Universiteit Brussel

Audiovsiuele installatie XY


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vrije Universiteit Brussel
Postadres :  Pleinlaan 2 , BE - 1050   Brussel
Contactpersoon:   De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
Tel:   +32 26292294
E-mail:   sonia.dewulf@vub.be
Internetadres(sen):   www.vub.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Directie Infrastructuur
Postadres :  Pleinlaan 2 ,BE -1050   Brussel
Contactpersoon:   De heer Ludo Lemmens, directeur directie infrastructuur
Tel:   +32 26293000
Fax:   +32 26293090
E-mail:   directeur.infra@vub.be
Internetadres(sen):   http://www.vub.ac.be/  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Audiovsiuele installatie XY  
Referentienummer:   VUB/2018/INFRA/AV1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  32321200
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Etterbeek
II.2.4. Beschrijving
Audiovsiuele installatie XY  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
5   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-17   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-17
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   Vrije Universiteit Brussel - Pleinlaan 2 -1050 Brussel - Gebouw M - gelijkvloerse verdieping - lokaal M015 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05