Onze Lieve Vrouw Van Troost V.z.w.

Oproep tot aanvraag tot deelneming - AFVALOPHALING en -VERWERKING - RAAMOVEREENKOMST


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres :  Kroonveldlaan 50 , BE - 9200   Dendermonde
Contactpersoon:   Mevrouw Evelien Boeckx
Tel:   +32 52252773
Fax:   +32 52252871
E-mail:   evelien.boeckx@azsintblasius.be
Internetadres(sen):   www.azsintblasius.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - AFVALOPHALING en -VERWERKING - RAAMOVEREENKOMST  
Referentienummer:   2017/202
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:   az Sint-Blasius - Campus Zele (dagziekenhuis en polikliniek Zele), Koevliet 6 te 9240 Zele / Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w., Kroonveldlaan 50 te 9200 Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
Dit vierjarig raamcontract heeft tot doel het afval dat door alle diensten van het az Sint Blasius vzw wordt geproduceerd, op te halen, te transporteren en te verwerken volgens de bepalingen van het afvalstoffendecreet, de federale en/of regionale regelgeving, alsook de Europese richtlijnen hiervoor. Ook het ter beschikking stellen van containers en kleinere recipiënten behoort tot de opdracht.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij geen negatief eigen vermogen heeft.
Eventuele minimumeisen:
- Verklaring geen negatief eigen vermogen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
* De inschrijver moet volledig erkend zijn voor de ophaling, de overslag en de verwerking van de door hen opgehaalde afvalstoffen. Hiervoor moet hij aantonen dat hij: - Voor elke overslag- en verwerkingsite een geldige exploitatie- en milieuvergunning bezit; - Dat hij erkend is door de Vlaamse Overheid (OVAM) voor deze activiteiten; Voor het transport van de diverse afvalstromen zal de inschrijver de nodige registraties voorleggen per afvalsoort vermeld in dit bestek.* Een referentielijst met contactpersoon, naam, telefoonnr. en emailadres

Eventuele minimumeisen:
- Lijst van minimum 3 referenties binnen de ziekenhuissector


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-05   10:30
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2018-04-30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Onze Lieve Vrouw Van Troost (az Sint-Blasius, Dendermonde)
Kroonveldlaan 50 ,  BE - 9200   Dendermonde
Tel:   +32 52252011
E-mail:   info@azsintblasius.be
Internetadres(sen):   www.azsintblasius.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05