Vzw Katholiek Onderwijs Sint-trudo

Dagvers en ontkoppeld koken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo
Postadres :  Collegestraat 24 , BE - 8310   Assebroek
Contactpersoon:   De heer Michael Vandorpe
Tel:   +32 50351436
E-mail:   michael.vandorpe@sinttrudobrugge.be
Internetadres(sen):   http://olvaklatsch.wixsite.com/olva  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dagvers en ontkoppeld koken  
Referentienummer:   2018TRUDOVOED001
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  55524000II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Dagvers koken met kok ter plaatse  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-08-31
Einde (dd/mm/jjjj):   2022-07-08

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2 (Ontkoppeld koken 2.1)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-08-31
Einde (dd/mm/jjjj):   2022-07-08

Lot   3

II.2.1. Benaming
Perceel 3 (Ontkoppeld koken 2.2)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-08-31
Einde (dd/mm/jjjj):   2022-07-08


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 248-524160 IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-17   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er is een publieke opening van de offertes voorzien op 17/04/2018 om 10.00 uur. Plaats van opening : vzw Katholiek Onderwijs Sint-Trudo, Collegestraat 24 te 8310 Assebroek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-06