De Vlaamse Waterweg Nv

WBK-BB1114: Albertkanaal - Stad Genk: Vernieuwen brug over toegangsgeul Kolenhaven Genk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44 , BE - 3500   Hasselt
Tel:   +32 11298468
E-mail:   greet.bynens@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292261


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WBK-BB1114: Albertkanaal - Stad Genk: Vernieuwen brug over toegangsgeul Kolenhaven Genk  
Referentienummer:   NV De Scheepvaart-WBK-BB1114-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45221100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het verhogen van de brug aan de toegangsgeul naar de Kolenhaven van Genk. Dit behelst uit het bouwen van een tijdelijke ondersteuning van de brug, het opvijzelen vande brug en het terugplaatsen van de brug, het eventueel versterken van de bestaande staalstructuur ter hoogte van de tijdelijke opleggingen, het verhogen van de landhoofden, het aanbrengen van aanvullingen van geexpandeerd kleikorrels achter de landhoofden, het bouwen van keermuren, het herprofileren van de toegangshellingen naar de brug, het aanbrengen van nieuwe wegenis op de toegangshellingen van de brug en het realiseren van de afwatering van de brug. Ten noord-oosten van de brug dient het kruispunt met de Kolenhavenstraat opgehoogt te worden en heraangelegd. Onder de oostelijke aanrijhelling ligt ook een bestaande spoortunnel die ook geimpacteerd word door de ophoging. Hiervoor dienen de nodige maatregelen getroffen te worden, die beschreven staan in de documenten en bijgevoegde plannen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Nadere inlichtingen
In plaats van:
Uitvoeringstermijn:. FASE 1: studie gedeelte van de opdracht: De uitvoeringstermijn van de studie 40 kalenderdagen . FASE 2 : ophoging en vernieuwing kruispunt Swinnenwijerweg met de Kolenhavenstraat De uitvoeringstermijn van de werken 28 KALENDERDAGEN . FASE 3 : verhogen van de brug over de toegangsgeul van de Kolenhaven met de bijhorende werken . De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 135 werkdagen. Voor iedere fase zal er een apart aanvangsbevel worden verstuurd. De werken dienen zo gepland te worden dat FASE 2 uitgevoerd wordt in week 31, week 32, week 33 en week 34 van 2018.
Te lezen:
Uitvoeringstermijn:. FASE 1: studie gedeelte van de opdracht: De uitvoeringstermijn van de studie 40 kalenderdagen . FASE 2 : ophoging en vernieuwing kruispunt Swinnenwijerweg met de Kolenhavenstraat De uitvoeringstermijn van de werken 28 KALENDERDAGEN . FASE 3 : verhogen van de brug over de toegangsgeul van de Kolenhaven met de bijhorende werken . De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 135 werkdagen. Voor iedere fase zal er een apart aanvangsbevel worden verstuurd. De werken dienen zo gepland te worden dat FASE 2 uitgevoerd wordt in week 31, week 32, week 33 en week 34 van 2018. TWB1: plannen in PDF formaat werden toegevoegd bij documenten
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TWB1: plannen in PDF formaat werden toegevoegd bij documenten