Visit Flanders

Tijdelijke opdracht voor consultancydiensten door event experts voor EventFlanders


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Toerisme Vlaanderen
Postadres :  Grasmarkt 61 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Greet Gosseye
Tel:   +32 25040309
E-mail:   greet.gosseye@eventflanders.com
Internetadres(sen):   http://www.toerismevlaanderen.be;http://www.visitflanders.com   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292466


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tijdelijke opdracht voor consultancydiensten door event experts voor EventFlanders  
Referentienummer:   Toerisme Vlaanderen-TVL/2017/1319/BDE-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79400000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Vlaamse Regering keurde op 20 mei 2016 de oprichting goed van EventFlanders, een unit binnen Toerisme Vlaanderen gericht op het ontwikkelen en aantrekken van topevenementen in en naar Vlaanderen.
Voor het uitwerken van de methodologie en het opstarten van een Vlaams topevenementenbeleid, wordt sinds de start van EventFlanders (en tot het einde van het pilootproject) samengewerkt met een externe dienstverlener, gespecialiseerd in de ondersteuning van event agencies bij de uitbouw van een topevenementenbeleid en het indienen van bids voor grote topevenementen.
De huidige opdracht heeft als voorwerp het leveren van consultancydiensten met het oog op het toepassen van de uitgewerkte methodologie in de praktijk.
De opdracht is ingedeeld in 3 percelen :
PERCEEL 1: Event expert Cultuur
PERCEEL 2: Event expert Sport
PERCEEL 3: Event expert
De opdracht wordt verder omschreven in deel III 'Technische voorschriften' van het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-01-08
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-01-15
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-01-08
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-01-15
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het initiële uiterste indieningsmoment van maandag 8 januari 2018 om 13:00 uur wordt gewijzigd naar maandag 15 januari 2018 om 13:00 uur.

Het bestek vermeldt nog de initiële uiterste indieningsdatum van maandag 8 januari 2018, maar deze datum moet nu dus gelezen worden als maandag 15 januari 2018.