Ocmw Lummen

WZC Meerlehof: HVAC


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW-Lummen
Postadres :  Meerlestraat 24 , BE - 3560   Lummen
Tel:   +32 32486824
E-mail:   info@conixrdbm.com
Internetadres(sen):   http://www.conixrdbm.com   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292935


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WZC Meerlehof: HVAC  
Referentienummer:   OCMW-Lummen-2801A_HVAC05-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Werken ten behoeve van een nieuw woonzorgcentrum (+/- 6.300m²) te Lummen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
II.2.4. Beschrijving
hvac voor rusthuis  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-12-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Delta Thermic ,BE   Herstal
NUTS-code:   BE331
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
OCMW Lummen
gemeenteplein 13 ,  BE   3560 Lummen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04