Antwerpen

Raamovereenkomst voor de ondersteuning van de werking van het stedelijke labo - Stadslab2050


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 3382770
E-mail:   gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.antwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292951


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de ondersteuning van de werking van het stedelijke labo - Stadslab2050  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC/2016/4368-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85312300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de ondersteuning van de werking van het stedelijke labo - Stadslab2050
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Ondersteuning voor opzetten van innovatieve trajecten en experimenten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Ondersteuning voor het opzetten van innovatieve trajecten en experimenten  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   70
Prijs  -  weging:   30

Lot   2

II.2.1. Benaming
Ondersteunen voor het monitoren en (sociaal) leren rond impact van een lab  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Ondersteunen voor het monitoren en (sociaal) leren rond impact van een lab  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   70
Prijs  -  weging:   30

Lot   3

II.2.1. Benaming
Ondersteuning op vlak van strategisch aansturen en uitvoeren van communicatie en community management  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Ondersteuning op vlak van strategisch aansturen en uitvoeren van communicatie en community management  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   70
Prijs  -  weging:   30

Lot   4

II.2.1. Benaming
Ondersteuning bij het stakeholdermanagement, o.a. in het partnerschap rond stadslab2050 en bij grotere community events  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Ondersteuning bij het stakeholdermanagement, o.a. in het partnerschap rond stadslab2050 en bij grotere community events  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   70
Prijs  -  weging:   30


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 173-354955

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Ondersteuning op vlak van strategisch aansturen en uitvoeren van communicatie en community management

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De verbintenistermijn bedraagt 90 kalenderdagen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04