Antwerpen

Raamovereenkomst voor het aanstellen van een pool van leveranciers voor drukwerk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 33382500
E-mail:   OCMW_GAC_Leveringen@ocmw.antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.stadantwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292959


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het aanstellen van een pool van leveranciers voor drukwerk  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC/2016/4236-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  22000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het aanleggen van een pool van leveranciers voor drukwerk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Drukwerk papier tot 300 gr, groter dan A1  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Aanleggen van een pool van leveranciers van drukwerk  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Leveringstermijn  -  weging:   20
*  Kwaliteit van de dienstverlening  -  weging:   40
*  Duurzaamheid en MVO  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   20

Lot   2

II.2.1. Benaming
Vlaggen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Aanleggen van een pool van leveranciers van drukwerk  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Leveringstermijn  -  weging:   20
*  Kwaliteit van de dienstverlening  -  weging:   40
*  Duurzaamheid en MVO  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   20

Lot   3

II.2.1. Benaming
Enveloppen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Aanleggen van een pool van leveranciers van drukwerk  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Leveringstermijn  -  weging:   20
*  Kwaliteit van de dienstverlening  -  weging:   40
*  Duurzaamheid en MVO  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   20


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 077-149681

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Drukwerk papier tot 300 gr., groter dan A1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot   2 :  Vlaggen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot   3 :  Enveloppen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
3 percelen niet gegund. Later heraanbesteed.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04