Provincie West-vlaanderen

Leveren en plaatsen elektrische tafels in het PTI


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie West-Vlaanderen
Postadres :  Abdijbekestraat 9 , BE - 8200   Sint-Andries
Contactpersoon:   Mevrouw Marie-Christine Warlop
Tel:   +32 50403206
Fax:   +32 50407102
E-mail:   Marie_Christine.Warlop@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.west-vlaanderen.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Provincie West-Vlaanderen
Postadres :  Abdijbekestraat 9 ,BE -8200   Sint-Andries
Contactpersoon:   Mevrouw Marie-Christine Warlop
Tel:   +32 50403206
Fax:   +32 50407102
E-mail:   Marie_Christine.Warlop@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.west-vlaanderen.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
leveren en plaatsen elektrische tafels in het PTI  
Referentienummer:   0312/2017/007 - project nr. 2017-9159
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45450000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   PTI - campus Graaf Karel de Goedelaan, Graaf Karel de Goedelaan 7 te 8500 Kortrijk
II.2.4. Beschrijving
De werktafels binnen de richting elektriciteit zijn zéér dringend aan vervanging toe. Enerzijds zijn de lokalen in het bestaande blok Elektriciteit niet meer bruikbaar door ernstige waterinfiltratie. Anderzijds zijn de huidige tafels niet meer conform de nieuwe wetgeving aangezien op sommige plaatsen nog mogelijkheid is tot rechtstreekse aanraking. Uiteraard dient dit zeer dringend aangepakt te worden want op veiligheid kan niet bespaard worden zeker niet als het gaat om jongeren die in opleiding zijn.   De nieuwe elektrische tafels worden voorlopig geplaatst in de lokalen op de eerste verdieping van de sporthal. In de toekomst zullen de opleidingen elektriciteit doorgaan in een nieuw bouwblok. Totdat deze gerealiseerd is, worden de tafels dus opgesteld in voorlopige lokalen. Gezien dit tijdelijke karakter, is moduleerbaarheid en gemakkelijke aanpasbaarheid van het meubilair dus een eerste vereiste.   percelen: de opdracht wordt niet verdeeld in percelen om volgende redenen: het gaat over één lot van elektrische tafels. De tafels zijn zeer specifiek uitgerust met elektronica en elektrische voorzieningen en zijn enkel te leveren en plaatsen door één en dezelfde firma.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   40
*  Dienst na verkoop  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-02-12
Einde (dd/mm/jjjj):   2018-04-16
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hem ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor op het ogenblik van de indiening van de offerte.Vooraleer over te gaan tot de gunningsbeslissing zal de aanbestedende overheid de persoonlijke toestand (verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden én selectiecriteria) verifiëren van de inschrijver die het best gerangschikt is. Hiertoe zal de aanbestedende overheid aan de betrokken inschrijver de vereiste documenten m.b.t. uitsluiting en selectiecriteria opvragen - afgezien van documenten die via Telemarc of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten kunnen worden bekomen - die hij tegen de door de aanbestedende overheid bepaalde datum moet indienen. Indien er naar aanleiding van deze controle van de persoonlijke toestand wordt vastgesteld dat de expliciete verklaring op erewoord niet strookt met de persoonlijke situatie van de inschrijver hetzij de vereiste documenten niet worden ingediend wordt hij van de opdracht uitgesloten.Vooreerst wordt evenwel in hoofde van alle inschrijvers door de aanbestedende overheid een onderzoek gevoerd naar de sociale en fiscale schulden. Dit gebeurt aan de hand van de Telemarc-toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten. Als buitenlandse inschrijver is het aangewezen een recent attest te voegen bij de offerte waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen alsook een recent attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
nvt
Eventuele minimumeisen:
nvt


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-15   11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-04-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-15
Plaatselijke tijd:   11:30
Adres:   dienst COOP, Abdijbekestraat 9 te 8200 Sint-Andries Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van STate ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04