Antwerpen

Raamovereenkomst voor het onderhouden, inspecteren en herstellen van onderstellen van brandweervoertuigen van de Brandweer Zone Antwerpen en het leveren van onderdelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 3382770
E-mail:   gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.antwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292993


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het onderhouden, inspecteren en herstellen van onderstellen van brandweervoertuigen van de Brandweer Zone Antwerpen en het leveren van onderdelen  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC/2017/4544-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het onderhouden, inspecteren en herstellen van onderstellen van brandweervoertuigen van de Brandweer Zone Antwerpen en het leveren van onderdelen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Brandweervoertuigen met een MAN-onderstel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Brandweervoertuigen met een MAN-onderstel  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische kwaliteit en servicegraad  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60

Lot   2

II.2.1. Benaming
Brandweervoertuigen met een Scania-onderstel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Brandweervoertuigen met een Scania-onderstel  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische kwaliteit en servicegraad  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60

Lot   3

II.2.1. Benaming
Brandweervoertuigen met een Mercedes-onderstel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Brandweervoertuigen met een Mercedes-onderstel  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische kwaliteit en servicegraad  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60

Lot   4

II.2.1. Benaming
Brandweervoertuigen met een Volvo-onderstel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Brandweervoertuigen met een Volvo-onderstel  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische kwaliteit en servicegraad  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60

Lot   5

II.2.1. Benaming
Brandweervoertuigen met een Iveco-onderstel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Brandweervoertuigen met een Iveco-onderstel  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische kwaliteit en servicegraad  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 136-278990

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Brandweervoertuigen met een MAN-onderstel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   MAN Truck en Bus nv
Postadres:   Brusselsesteenweg 406 ,BE -1730   Asse
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2 :  Brandweervoertuigen met een Scania-onderstel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Scania Belgium nv
Postadres:   Antoon Van Osslaan 1-8 ,BE -1120   Brussel
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04