Antwerpen

Raamovereenkomst voor het onderhouden, inspecteren en herstellen van onderstellen van brandweervoertuigen van de Brandweer Zone Antwerpen en het leveren van onderdelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 3382770
E-mail:   gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.antwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292995


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het onderhouden, inspecteren en herstellen van onderstellen van brandweervoertuigen van de Brandweer Zone Antwerpen en het leveren van onderdelen  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC/2017/4544-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het onderhouden, inspecteren en herstellen van onderstellen van brandweervoertuigen van de Brandweer Zone Antwerpen en het leveren van onderdelen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Brandweervoertuigen met een MAN-onderstel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Brandweervoertuigen met een MAN-onderstel  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische kwaliteit en servicegraad  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60

Lot   2

II.2.1. Benaming
Brandweervoertuigen met een Scania-onderstel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Brandweervoertuigen met een Scania-onderstel  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische kwaliteit en servicegraad  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60

Lot   3

II.2.1. Benaming
Brandweervoertuigen met een Mercedes-onderstel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Brandweervoertuigen met een Mercedes-onderstel  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische kwaliteit en servicegraad  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60

Lot   4

II.2.1. Benaming
Brandweervoertuigen met een Volvo-onderstel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Brandweervoertuigen met een Volvo-onderstel  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische kwaliteit en servicegraad  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60

Lot   1

II.2.1. Benaming
Brandweervoertuigen met een Iveco-onderstel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Brandweervoertuigen met een Iveco-onderstel  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische kwaliteit en servicegraad  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 136-278990

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Brandweervoertuigen met een Mercedes-onderstel

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   2 :  Brandweervoertuigen met een Volvo-onderstel

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   3 :  Brandweervoertuigen met een Iveco-onderstel

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04