Ghent University

Periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, navullingen en leveringen voor nieuwe blusmiddelen in de gebouwen van de instellingen van de Associatie Universiteit Gent: Universiteit Gent, Hogeschool Gent en de Hogeschool West-Vlaanderen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Gent
Postadres :  Sint-Pietersnieuwstraat 25 , BE - 9000   Gent
Tel:   +32 92643182
Fax:   +32 92643596
E-mail:   dgfb@ugent.be
Internetadres(sen):   www.ugent.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Directie Gebouwen en Facilitair Beheer
Postadres :  Sint-Pietersnieuwstraat 25 ,BE -9000   Gent
Contactpersoon:   Mevrouw Lina Avet
Tel:   +32 92647928
Fax:   +32 92643596
E-mail:   lina.avet@ugent.be
Internetadres(sen):   www.ugent.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Periodieke keuring van brandblusmiddelen, herstellingen, navullingen en leveringen voor nieuwe blusmiddelen in de gebouwen van de instellingen van de Associatie Universiteit Gent: Universiteit Gent, Hogeschool Gent en de Hogeschool West-Vlaanderen  
Referentienummer:   DGFB/2017/007
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50413200
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   F.I. Algemeen
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   zie gebouwenlijst
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Perceel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
Voornaamste plaats van uitvoering:   andere, 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De verplichte uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 61, § 1 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld) zijn van toepassing. Daarnaast kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, een kandidaat of inschrijver die : - bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; - niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; - niet in orde is met zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren; - zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar inzake het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. De kandidaten of inschrijvers verklaren door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgronden bedoeld in §§ 1 en 2 van artikel 61 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren bevinden. De Universiteit Gent zal de toestand van de kandidaten of inschrijvers op dit vlak nagaan.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
-
Eventuele minimumeisen:
-

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.(bedrag op jaarbasis max. 20% afwijkend van huisig dosier)*de ondernemer bevestigd door in te schrijven dat hij beschikt over en voldoet aan de eisen van een systeem voor opvolging van de planning en keuringen om deze dienstverlening correct en efficiënt uit te voeren. * Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener gedurende de laatste drie jaar.* nodige certificaten: - Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.- NBN S21-050 - schaal I (uitvoeren avn onderhooud, hervulling, revies en drukproeven) bij APRAGAZ- onderhoud brandblussers NBN S 21-050 en voor haspels (NBN EN 671-3 en ARAB)

Eventuele minimumeisen:
- min. 3 gelijkaardige diensten
- min 5 onderhoudstechnici die de dienstverlening van de opdracht correct kunnen uitvoeren en garanderen.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-10   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-05-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-10
Plaatselijke tijd:   10:00 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04