Gemeente Kapelle-op-den-bos

STUDIEOPDRACHT "RESTAURATIEWERKEN aan de Pastorie, Gemeenteplein 3 te 1880 Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos)"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Kapelle-Op-Den-Bos
Postadres :  Marktplein 29 , BE - 1880   Kapelle-op-den-Bos
Contactpersoon:   Bralt Michiels
Tel:   +32 15713271
Fax:   +32 15713725
E-mail:   info@kapelle-op-den-bos.be
Internetadres(sen):   www.kapelle-op-den-bos.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Haviland - Cel Gemeentelijke Bouwwerken
Postadres :  Brusselsesteenweg 617 ,BE -1731   Zellik
Contactpersoon:   Olivia Nelis
Tel:   +32 485930222
Fax:   +32 24664981
E-mail:   olivia.nelis@haviland.be
Internetadres(sen):   www.haviland.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
STUDIEOPDRACHT "RESTAURATIEWERKEN aan de Pastorie, Gemeenteplein 3 te 1880 Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos)"  
Referentienummer:   10403/115000/ARCH
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  92522200II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeenteplein 3 te 1880 Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos)
II.2.4. Beschrijving
STUDIEOPDRACHT "RESTAURATIEWERKEN aan de Pastorie, Gemeenteplein 3 te 1880 Ramsdonk (Kapelle-op-den-Bos)"  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-04-12


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-25   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: De potentiële inschrijvers zijn verplicht om een bezoek te brengen aan de plaats waar de diensten zullen moeten worden uitgevoerd.Hiervoor dienen ze contact op te nemen vóór vrijdag 19 januari 2018 met de volgende persoon:Haviland IntercommunaleCel gemeentelijke bouwwerkenProjectcoördinator Olivia Nelistelefoon: +322/467.11.42gsm: +32485/93.02.22e-mail: olivia.nelis@haviland.beHet bezoek aan de plaats waar de diensten zullen moeten worden uitgevoerd, gebeurt op de dag en het uur overeengekomen met de voormelde persoon.Indien tijdens de uitvoering van de diensten abnormaliteiten worden vastgesteld, zal dit onmiddellijk aan de dienstverlener worden gemeld door middel van een fax of een e-mailbericht, dat nadien zal worden bevestigd door middel van een aangetekend schrijven. De dienstverlener is verplicht om niet conform uitgevoerde diensten te herbeginnen.Er is een publieke opening van de offertes voorzien op 25/01/2018 om 11.00 uur. Plaats van opening : Haviland intercommunale IgSv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-06