Gemeente Lubbeek

Renovatie IBO Binkom


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Lubbeek
Postadres :  Gellenberg 16 , BE - 3210   Lubbeek
Contactpersoon:   De heer Bruno Van Horenbeek
Tel:   +32 16479700
Fax:   +32 16479701
E-mail:   Bruno.VanHorenbeek@lubbeek.be
Internetadres(sen):   www.lubbeek.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Interleuven
Postadres :  Brouwersstraat 6 ,BE -3000   Leuven
Contactpersoon:   Mevrouw Ellen Torfs
Tel:   +32 16284274
E-mail:   ellen.torfs@interleuven.be
Internetadres(sen):   www.interleuven.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie IBO Binkom  
Referentienummer:   316.114
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Lubbeek
II.2.4. Beschrijving
De werken moeten uitgevoerd worden in het oud gemeentehuis van Binkom (Lubbeek).   In het gebouw worden 2 IBO lokalen (lokalen voor naschoolse opvang) gerenoveerd , bijkomend wordt de gang tussen de lokalen en het bestaand gedeelte verbouwd.   De bestaande sanitaire aanbouw wordt afgebroken en vervangen door een nieuw sanitair blok met rechtstreekse toegang tot één van de gerenoveerde IBO lokalen.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
70   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluitingte bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffendeoverheidsopdrachten.? niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude,terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;? voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen;? voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;? niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, eengerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of voorhem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een soortgelijkeprocedure in andere nationale reglementeringen;? bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfelkan worden getrokken;? geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeftgemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;? zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;Indien het geen Belgische inschrijver betreft,

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Geen
Eventuele minimumeisen:
Geen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De vereiste documenten zoals hieronder opgesomd dienen verplicht bij de inschrijving gevoegd teworden om de kwalitatieve selectie te kunnen doorvoeren.Alle bescheiden en nota's die bij de offerte worden gevoegd moeten worden gedagtekend en ondertekendonder de vermelding "Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijnofferte van heden".De volgende documenten zijn vereist bij de inschrijving:?? De inschrijver dient volgens artikel 30 §1 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijkeof mobiele bouwplaatsen een document te voegen dat verwijst naar het veiligheids- engezondheidsplan en waarin hij beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekeningte houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan.? De inschrijver zal de kosten, in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaaldepreventiemaatregelen en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelenen middelen, vermelden op het bij het V&G gevoegde formulier "Preventiemaatregelenen middelen volgens het V&G plan." Deze kosten zijn in de samenvattende meetstaatverplichtend te spreiden over het geheel van de aanneming? Inschrijvingsbiljet

Eventuele minimumeisen:
Bewijs van erkenning van aannemers van werken
Vereiste erkenning: D Klasse 2.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-22   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-07-21
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-22
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Gemeente Lubbeek, Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-06