Katholiek Secundair Onderwijs Genk

KASOG18/1 - 4 RENOVATIEWERKEN TISL/INT winddicht* * excl. Afbraak & dakwerken & polybeton


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Katholiek Secundair Onderwijs Genk vzw
Postadres :  Mosselerlaan 110 , BE - 3600   GENK
Tel:   +32 473961213
E-mail:   veerle.geusens@skynet.be
Internetadres(sen):   http://tisl.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293273


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
KASOG18/1 - 4 RENOVATIEWERKEN TISL/INT winddicht* * excl. Afbraak & dakwerken & polybeton  
Referentienummer:   KASOG-1 TOILETTEN RUWBOUW WINDDICHT VLOER-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
KASOG18/1 - 4 Renovatiewerken TISL/INT winddicht*
* excl. Afbraak & dakwerken & polybeton in MEERDERE GEBOUWEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   2

II.2.1. Benaming
bouwwerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Genk
II.2.4. Beschrijving
KASOG18/1 - renovatiewerken TISL/INT winddicht*   * excl. Afbraak & dakwerken & polybeton  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
45   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
vloerwerken en pleister  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Genk
II.2.4. Beschrijving
KASOG18/1 - 4 renovatiewerken TISL/INT winddicht*   * excl. Afbraak & dakwerken & polybeton  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
45   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
vloerwerken (isolatie & pleister)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Genk
II.2.4. Beschrijving
KASOG18/1 - 4 RENOVATIEWERKEN TISL/INT winddicht*   * excl. Afbraak & dakwerken & polybeton  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
45   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-12-29   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
zie bestek ,  BE   zie bestek

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
zie bestek ,  BE   zie bestek

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
vzw KASOG/TISL ,  BE   Genk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-07