De Vlaamse Waterweg Nv

Leveren en plaatsen van nieuwe ramen en deuren voor de dienstwoningen aan de sluizen van Hasselt en Diepenbeek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44 , BE - 3500   Hasselt
Tel:   +32 11298518
Fax:   +32 11221277
E-mail:   bart.stevaert@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293148

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44 ,BE -3500   Hasselt
Contactpersoon:   Kris Steyvers, afdeling Algemene Ondersteuning
Tel:   +32 11298400
Fax:   +32 11221277
E-mail:   kris.steyvers@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293148

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en plaatsen van nieuwe ramen en deuren voor de dienstwoningen aan de sluizen van Hasselt en Diepenbeek  
Referentienummer:   NV De Scheepvaart-AAO-L-ALG-17-83-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44221000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het leveren en plaatsen van nieuwe ramen en deuren in de dienstwoningen aan de sluiscomplexen van Hasselt en Diepenbeek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
II.2.4. Beschrijving
De leveringen omvatten PVC-ramen en deuren uit een goed isolerend basismateriaal met een meerkamersysteem (minstens 6) met meerdere dichtingen en hoogrendementsglas. Deze profielen worden geleverd in een standaardkleur RAL 8022 zwartbruin mat aan de buitenzijde (stalen voor de leggen aan de aanbestedende overheid) en een standaardkleur wit aan de binnenzijde. De beglazing is een superisolerend glas met een isolatiewaarde van 1,0 W/m²k.   De leveringen en plaatsingen hebben betrekking op de dienstwoningen gelegen aan de Turfstekerstraat 2-4-6-8 te 3500 Hasselt (sluiscomplex Hasselt) en de dienstwoningen gelegen aan de Havenlaan 30-32-34-36 te 3590 Diepenbeek. Afbeeldingen van de woningen worden als bijlage toegevoegd. Er worden ook schetsen toegevoegd hoe het nieuwe uitzicht (indeling) van de ramen zal zijn t.o.v. de bestaande.   Inbegrepen werken van deze opdracht zijn:    Opmeting van de bestaande raamgehelen.    Uitbreken en afvoeren van de bestaande raamgehelen.    Levering en plaatsing nieuwe raamgehelen.    Plaatsen isolatiestrips-isolatieband en opspuiten met isolatieschuim rondom de raamgehelen.    Opspuiten met siliconen ten behoeve van wind-, water- en geluidsdichtheid.    Buitenafwerking met een bekleding daar waar nodig.    Binnenafwerking met een afkasting in PVC, kleur wit (crème) (voor te leggen aan aanbestedende overheid)    De binnenafwerking dient rekening te houden met de reeds aanwezige ophangsystemen voor glasgordijnen, zonnewering of verduisteringselementen.   Apart op te geven is een meerprijs voor vliegenramen per stuk en een meerprijs voor een vliegendeur met paneel en pomp per stuk.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
150   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-12-22   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   120   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-06