Universiteit Hasselt

UHasselt - Campus Diepenbeek, Nieuwbouw labo chemie, opdracht 4: liften


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universiteit Hasselt
Postadres :  Martelarenlaan 42 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   Mevrouw Dr. Marie-Paule Jacobs
Tel:   +32 11268062
E-mail:   bestekaanvraag@uhasselt.be
Internetadres(sen):   www.uhasselt.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Ingenieurs- en architectenbureau ESSA
Postadres :  Halensebaan 35 ,BE -3290   Diest
Tel:   +32 13353769
E-mail:   essa@essa.be
Internetadres(sen):   www.essa.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
UHasselt - Campus Diepenbeek, Nieuwbouw labo chemie, opdracht 4: liften  
Referentienummer:   2017-051
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42416100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Universiteit Hasselt, Agoralaan gebouw D te 3590 Diepenbeek
II.2.4. Beschrijving
Liften  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
634   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2016/S 244-446069 IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-08   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-05-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-08
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Universiteit Hasselt, Martelarenlaan 42 te 3500 Hasselt Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Voor inlichtingen omtrent de procedure en voor technische inlichtingen kan de inschrijvercontact opnemen met de ontwerper, Ingenieurs- en architectenbureau ESSA. Enkel vragengesteld per email, gericht aan essa@essa.be met vermelding van het nummer vanhet bestek (ref UHasselt/2017-051 - ref ESSA 16838/04), worden behandeld.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-11-28