Vitas

Gefaseerde vervangingsnieuwbouw WZC & DVC Sint-Antonius PEER. Perceel 01: RUWBOUW - AFWERKING - TECHNISCHE INSTALLATIES - OMGEVINGSAANLEG - COORDINATIEOPDRACHT


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VitaS
Postadres :  Rode Kruisstraat 25 , BE - 3990   Peer
Contactpersoon:   Chris Demulder
Tel:   +32 11492600
E-mail:   chris.demulder@vitas.be
Internetadres(sen):   http://http://www.vitas.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291884

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  architectenvennootschap ar-te
Postadres :  Remylaan 2b ,BE -3018   Leuven
Contactpersoon:   Christa Baens
E-mail:   cb@ar-te.be
Internetadres(sen):   http://www.ar-te.be   http://www.ar-te.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gefaseerde vervangingsnieuwbouw WZC & DVC Sint-Antonius PEER. Perceel 01: RUWBOUW - AFWERKING - TECHNISCHE INSTALLATIES - OMGEVINGSAANLEG - COORDINATIEOPDRACHT  
Referentienummer:   VitaS-A14539-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Gefaseerde vervangingsnieuwbouw WZC & DVC
Sint-Antonius PEER. Perceel 01: RUWBOUW - AFWERKING - TECHNISCHE INSTALLATIES - OMGEVINGSAANLEG - COORDINATIEOPDRACHT
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE222
Voornaamste plaats van uitvoering:   VitaSRode Kruisstraat - J.H. Leynenstraat - B- 3990 PEER
II.2.4. Beschrijving
GEFASEERDE VERVANGINGSNIEUWBOUW WZC & DVC Sint-Antonius Peer   PERCEEL 01: RUWBOUW - AFWERKING - TECHNISCHE INSTALLATIES - OMGEVINGSAANLEG - COORDINATIEOPDRACHT  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
1650   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
erkenning in categorie D, klasse 8

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-31   15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-31
Plaatselijke tijd:   15:00
Adres:   WoonZorgCentrum Sint-Antonius VitaS Rode Kruisstraat 25 3990 PEER - Raadszaal niv. +1.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Twee vragenrondes worden georganiseerd:-voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de Ontwerper uiterlijk 07 december 2017 zal schriftelijk worden geantwoord uiterlijk 14 december 2017;-voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de Ontwerper uiterlijk 11 januari 2018 zal schriftelijk worden geantwoord uiterlijk 18 januari 2018.Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de Ontwerper en/of de Aanbesteder zijn toegekomen na 11 januari 2018. Van 21-12 om 16.00 uur tot 03-01-2018 om 09.00 uur is het niet mogelijk om opdrachtdocumenten aan te vragen.Alvorens zijn offerte in te dienen, wordt de inschrijver de mogelijkheid geboden om een plaatsbezoek te doen zodat hij een precies beeld kan hebben van de omstandigheden waarin de uit te voeren werken van het huidige bijzonder bestek, met name van de juiste ligging, toestand, omvang en aard van het terrein, van de bebouwing in en rond de bouwplaats en van alle andere factoren die van belang zijn voor de opmaak van zijn offerte.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
de rechtbanken van Hasselt ,  BE   Hasselt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
de rechtbanken van Hasselt ,  BE   Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
de rechtbanken van Hasselt ,  BE   Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-11-22