Woon- En Zorgcentrum De Bekelaar

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  woon- en zorgcentrum de Bekelaar
Postadres :  Kliniekstraat 2 , BE - 3920   Lommel
Contactpersoon:   Tom Houthuys
Tel:   +32 11549500
E-mail:   thouthuys@debekelaar.be
Internetadres(sen):   www.debekelaar.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290831


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken  
Referentienummer:   WZC de Bekelaar-40280-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45215212
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-11-20


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Officiële benaming
In plaats van:
kamer van koophandel Limburg
Te lezen:
recthbank van eerste aanleg Limburg
Afdelingsnummer:   VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Adres
In plaats van:

Te lezen:
Parklaan 25 bus 2