Wico Vzw

Campus Mater Dei, verbouwing blok A


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  WICO vzw
Postadres :  Dorpsstraat 93 , BE - 3900   Overpelt
Contactpersoon:   Marc Vaesen
Tel:   +32 11642642
E-mail:   info@mdo.wico.be
Internetadres(sen):   http://mdo.wico.be/  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Campus Mater Dei, verbouwing blok A  
Referentienummer:   Q-BUS-150055EV1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  31000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwing en renovatie van klaslokalen en nieuwe inkomhal: elektrische installatie en verlichting
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Bouwkundige werken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kloosterstraat 13-17, 3900 Overpelt
II.2.4. Beschrijving
Afbraakwerken, ruwbouwwerken, buitenschrijnwerk, afwerking  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
160   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
HVAC en sanitaire installatie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kloosterstraat 13-17, 3900 Overpelt
II.2.4. Beschrijving
Sanitaire installatie, ventilatiesysteem  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
160   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Elektrische installatie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kloosterstraat 13-17, 3900 Overpelt
II.2.4. Beschrijving
Elektrische installatie, verlichting  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
160   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Personenlift  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kloosterstraat 13-17, 3900 Overpelt
II.2.4. Beschrijving
Installatie personenlift  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
160   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie aanbestedingsdocumenten

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: P1AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-12-21   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2017-12-21
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Campus Mater Dei, Kloosterstraat 13-17, 3900 Overpelt, Vergaderzaal klooster., De inschrijver dient zich voorafgaand aan te melden bij het secretariaat aan de hoofdingang (blok A). De inschrijver dient wel op, het aangegeven uur in het aanbestedingslokaal aanwezig te zijn. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen:De voorzitter en/of zijn afgevaardigde van de vzw.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Antwerpen ,  BE   Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Antwerpen ,  BE   Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-11-16