Woon- En Zorgcentrum De Bekelaar

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  woon- en zorgcentrum de Bekelaar
Postadres :  Kliniekstraat 2 , BE - 3920   Lommel
Contactpersoon:   Tom Houthuys
Tel:   +32 11549500
E-mail:   thouthuys@debekelaar.be
Internetadres(sen):   www.debekelaar.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290831

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  AMV architecten
Postadres :  Lange Kouterstraat 14 a ,BE -9230   Wetteren
Contactpersoon:   Karin De Kestelier
E-mail:   kdk@amvarchitecten.be
Internetadres(sen):   http://www.m4architecten.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290831

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken  
Referentienummer:   WZC de Bekelaar-40280-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45215212
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE222
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlasstraat Lommel
II.2.4. Beschrijving
Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj):   2019-06-30
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR of volgens inschrijvingsbedrag, Categorie: Duitvoeringstermijn: datum voorlopige oplevering fase 1a 01/10/2018 einddatum fase 1c 30-06-2019AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-12-18   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2017-12-18
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   Cafetaria WZC De Bekelaar, Kliniekstraat 2 te 3920 Lommel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
kamer van koophandel Limburg ,  BE - 3500   Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-11-09