Gemeente Houthalen-helchteren

Restauratie Hoeve Mieneke


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Houthalen-Helchteren
Postadres :  Pastorijstraat 30 , BE - 3530   Houthalen-Helchteren
Contactpersoon:   Mevrouw Monika Münch
Tel:   +32 11492043
Fax:   +32 11492001
E-mail:   info@houthalen-helchteren.be
Internetadres(sen):   www.houthalen-helchteren.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  DD&Architecten
Postadres :  Lindenlei 15 ,BE -9000   Gent
Contactpersoon:   De heer Hugo Deleu
Tel:   +32 92231030
E-mail:   architecten@dden.be
Internetadres(sen):   https://trendstop.knack.be/nl/detail/460210857/dd-architecten-te-gent.aspx  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Restauratie Hoeve Mieneke  
Referentienummer:   2017/1955
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45223220
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Perceel 1 - Ruwbouw : afbraak bestaande aanbouwen, verwijderen stookolietank, fundering nieuwe achterwand, baksteen wanden, werken aan schouw, nieuwe vloeren, riolering, buitenwerken.
Perceel 2 - Timmerwerken : houtconstructie en schrijnwerk.
Perceel 3 - Gevelwerken : nieuw vlecht- en leemwerk en afwerking van wanden.
Perceel 4 - Dakwerken : verwijderen bestaande dakbedekking, regenafleiders en goten, plaatsen onderdak, plaatsen dakbedekking (nieuwe en recuperatie), nieuwe goten en regenleiders.
Perceel 5 - Elektriciteit: vernieuwen van de elektrische installatie met inbegrip van verlichtingstoestellen, brand- en inbraakdetectie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Ruwbouw  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE222
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Houthalen-Helchteren > Hoeve Mieneke
II.2.4. Beschrijving
Afbraak bestaande gebouwen, verwijderen stookolietank, fundering nieuwe achterwand, baksteen wanden, werken aan schouw, nieuwe vloeren, riolering, buitenwerken.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
20   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Timmerwerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE222
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Houthalen-Helchteren > Hoeve Mieneke
II.2.4. Beschrijving
Houtconstructie en schrijnwerk  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Gevelwerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE222
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Houthalen-Helchteren > Hoeve Mieneke
II.2.4. Beschrijving
Nieuw vlecht- en leemwerk en afwerking van wanden  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Dakwerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE222
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Houthalen-Helchteren > Hoeve Mieneke
II.2.4. Beschrijving
Verwijderen bestaande dakbedekking, regenafleiders en goten, plaatsen onderdak, plaatsen dakbedekking (nieuwe en recuperatie), nieuwe goten en regenleiders.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
20   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
Elektriciteitswerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE222
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Houthalen-Helchteren > Hoeve Mieneke
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwen van de elektrische installatie met inbegrip van verlichtingstoestellen, brand- en inbraakdetectie  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
20   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2017-12-15   10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-04-14
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2017-12-15
Plaatselijke tijd:   10:30
Adres:   Vergaderzaal P21 (12 pers) 1ste verdieping NAC, Pastorijstraat 30 te 3530 Houthalen-Helchteren Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349695
Fax:   +32 22349499
E-mail:   fbn@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-11-09