Labo Architecten Bvba

VRIJE BASISSCHOOL LILLO'S KLAVERTJE (HOUTHALEN-HELCHTEREN) UITBREIDING KLEUTERSCHOOL BOUWDOSSIER 2: NIEUWBOUW KLEUTERKLASSEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  LABO architecten bvba
Postadres :  Egide Alenusstraat 12 , BE - 3290   Diest
Contactpersoon:   architect Marc Bex
Tel:   +32 13315651
E-mail:   marc.bex@laboarchitecten.be
Internetadres(sen):   www.laboarchitecten.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290777

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  LABO architecten bvba
Postadres :  Egide Alenusstraat 12 ,BE -3290   Diest
Contactpersoon:   3290
Tel:   +32 13315651
E-mail:   marc.bex@laboarchitecten.be
Internetadres(sen):   www.laboarchitecten.be   www.laboarchitecten.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VRIJE BASISSCHOOL LILLO'S KLAVERTJE (HOUTHALEN-HELCHTEREN) UITBREIDING KLEUTERSCHOOL BOUWDOSSIER 2: NIEUWBOUW KLEUTERKLASSEN  
Referentienummer:   LABO architecten bvba-16.436-2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
VRIJE BASISSCHOOL LILLO'S KLAVERTJE
Meester Surinxstraat 16, 3530 Houthalen-Helchteren
UITBREIDING KLEUTERSCHOOL
BOUWDOSSIER 2: NIEUWBOUW KLEUTERKLASSEN
ruwbouw, winddicht, afwerking, technieken, buitenaanleg
Aanbestedingsstukken kunnen (kosteloos) digitaal opgevraagd worden via marc.bex@laboarchitecten.be
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Houthalen-Helchteren
II.2.4. Beschrijving
PERCEEL 1 van 1 : UITBREIDING KLEUTERSCHOOL MET NIEUWBOUW KLEUTERKLASSEN  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
3   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-15   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- De aanbestedingsdocumenten kunnen kosteloos digitaal opgevraagd worden bij de ontwerper (marc.bex@laboarchitecten.be). - Plaatsbezoek kleuterschool kan na telefonische afspraak met de Heer Nicolas Vandebeeck : 0473 62 53 68 of Mevrouw Elke Hermans (directie) : 0468 22 02 96- Er is ook nog een BOUWDOSSIER1 "uitbreiding kleuterschool met sanitaire ruimtes & circulatie", zie aparte aankondiging

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
bevoegde rechtbanken ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-11-08