Facility Tender Day

14/06/2018

 
Online Inschrijving

Waarom ?

 • Dé jaarlijkse Facility meeting voor de publieke sector in België. 
 • De hervormde wet op de private veiligheid en bewaking toepassen op uw opdrachten. 
 • “Best value procurement”, gegroepeerde aankopen, solidaire aansprakelijkheid, nieuwe termijnen…
 • Concrete oplossingen voor de uitdagingen van het nieuwe regime overheidsopdrachten. 
 • Inspirerende cases over flexibel werken en onderhoud van gebouwen. 
 • Vermijd uitvoeringsproblemen van bij de gunning. 
 • Een programma opgesteld voor en door de vakexperten. 
 • Aankopers en leveranciers wisselen ervaring uit in een neutrale omgeving.  

Voor wie ?

 • Aankoopdirecteuren, aankopers, beleidsmakers, financiële en juridische medewerkers, erfgoed, infrastructuur, logistiek beheerders... Kortem elke persoon die van ver of van dichtbij betrokken is bij de aankoop van en het beleid in Facility uit openbare instellingen. 
 • Commercieel directeuren, sales-managers, sales-medewerkers, key-account-managers en iedere andere commercieel medewerker die de overheid als klant heeft of zou willen hebben.
 • Advocaten, bedrijfsjuristen en andere raadgevers.

Programma 

 

Zaal Facility (NL)

 

09:00 – 10:00

Facility Management onder het nieuwe aankoopregime: overzicht van de nieuwe heikelpunten en oplossingen voor uw praktijk.

 • Wat verandert er in uw algemeen aankoopbeleid en in het beheer van aankoopprojecten? Aandachtspunten en
  tips voor uw generieke Facility aankopen (diensten en leveringen): keuze van procedure, criteria & evaluatie
  methode per type. Hoe kan u lopende opdrachten wijzigen? 

(t.b.c.) 

10:00 – 11:00

"Best value procurement": Best practices voor het vertalen van dit complex concept naar uw
aankooppraktijk.

 • "De economisch meest voordelige offerte", "levenscycluskosten"… wat betekenen ze en hoe integreert deze
  'decision making' tool in uw Facility overheidsopdrachten? Hoe de verschillende criteria definiëren en t.o.v.
  elkaar wegen? Kan men gunnen op basis van een concrete formule per productcategorie?


Christian Geldhof
Diensthoofd Procurement
Federale Politie 

 

11:00 – 11:30 Pause-café

 

11:30 – 12:30

Case Study | Advies en begeleiding bij overheidsopdrachten schoonmaak: tips voor succesvolle schoonmaakopdrachten vanwege een neutrale partij.

 • Hoe kan u vanaf de aankoop reeds problemen bij de uitvoering vermijden? Welke KPI / SLA / andere (kwaliteits)criteria vooropstellen? Resultaat- of prestatiegericht evalueren? Boetes en incentives gebruiken: wat zijn de mogelijkheden, welke aandachtspunten? Hoe de uitvoerder evalueren op vlak van sociaal- en milieu recht? Solidaire aansprakelijkheid, hoe past men dat concreet toe?

Kristof Galle
Senior Adviseur
Atir

12:30 – 13:30 Lunch

 

13:30 – 14:00


DEMO | Het implementeren van een flexibele werkomgeging: hoe begint u eraan?
Demo van verschillendeworkplace management tools. 

Mattias Foubert (tbc) 
Facility Manager Herman Teirlinck gebouw
Facilitair Bedrijf

14:00 – 15:00

Facility aankopen centraliseren: welke do's & don'ts om van schaalvoordelen te kunnen genieten?

Omlijning van de verschillende mogelijkheden voor aankopers sinds 30 juni 2016. Over welke objecten gaat
het? Hoe combineert u centralisatie met het verdelen in percelen? Kan er genegocieerd worden en onder
welke vorm? Overzicht van relevante rechtspraak en tips voor de praktijk. Tips voor uw leveringen en diensten:
het opzetten van een centrale en de uitvoering van opdrachten met een centrale.

(tbc)

15:00 – 16:00

Ronde Tafels Aankopers-Leveranciers: de andere partij ontmoeten om openbare aanbestedingen te verbeteren. 
Vragen, marktverkenning, product specificatie, procedure
verduidelijking,…
- Bewakingsopdrachten van morgen: uw aankoop aanpassen aan de hervormde wet op private veiligheid en aan de huidige uitdagingen in openbare veiligheid. 
- Schoonmaak 
- Maintenance

Moderator: consultant bij EBP
Met de deelname van een expert in het vak

 

Salle Facility (FR)

 

09:00 – 10:00

Le Facility Management sous le nouveau régime d'achat public : état des lieux et solutions vérifiées pour vos marchés. 

 • Comment adapter votre politique d'achat et votre gestion des projets d'achat ? Points d'attention et
  meilleures pratiques conseils pratiques pour vos commandes Facility génériques (services et fournitures) :
  le choix de la procédure et des critères & méthodes d'évaluation. Impacts sur la gestion de projet des
  marchés et la gestion de ses fournisseurs? Comment modifier des marchés en cours ?

Direction des Marchés Publics (tbc) 
SPW 

10:00 – 11:00

Le "Best value procurement" un outil de bonne gestion, mais comment le mettre en pratique ?

 • "L'offre économiquement la plus avantageuse", "couts de cycle de vie"… que signifient ces nouveaux
  principes et comment les intégrer dans votre pratique ? Comment définir les critères d'attribution et la
  pondération ? Peut-on attribuer ses marchés selon une formule concrète par type de produit ?

(tbc)  

 

11:00 – 11:30 Pause-café

 

11:30 – 12:30

CASE STUDY | Exécution et contrôle des prestations : conseils pratiques pour optimiser vos marchés de nettoyage. 

 • Comment éviter les complications d'exécution en amont, lors de la passation ? Quels KPI / SLA / autres
  critères (de qualité) prévoir ? Adopter l'orientation résultats ou prestations ? L'utilisation d'amendes et
  d'incentives : quelles possibilités, quels points d'attention ? Comment évaluer les prestataire en matière
  de droit social et de durabilité ? La responsabilité solidaire, comment l'appliquer ?

Lénaïg Le Berre (tbc) 
Conseil Economique et Social, Bruxelles

 

12:30 – 13:30 Lunch 

 

13:30 – 14:00 

DEMO | L'utilisation de logiciels d'entretien du patrimoine public comme première étape dans la transition numérique.

 • Quels logiciels existente ? Comment les utiliser ? Quels sont leurs avantages et inconvénents pour le
  secteur public ? A quels critères doit-on donner priorité ?

Déborah Van der Linden (tbc)
Architecte principale 
Régie Foncière, Ville de Bruxelles  

14:00 – 15:00 

Achats groupés : quelles possibilités pour vos économies d'échelle ?

 • Centrales d'achat, marchés conjoints... définition du nouveau champ d'action depuis le 30 juin 2016 pour
  les achats Facility. De quels objets parle-t-on ? Comment allier massification et allotissement ? Quelle
  place pour les procédures négociées en mutualisant ? Conseils pour vos marchés de fournitures et de
  services : la mise en place et l'exécution. Comment ne pas faire : sélection de jurisprudence relevante


Xavier Pierard (tbc)
Centrale des Marchés
SPF Stratégie & Appui 

15:00 – 16:00 

Tables rondes Acheteurs-Fournisseurs : rencontrer l'autre parti pour améliorer la commande publique. 
Prospection, définition du besoin, solutions possibles, modes de fonctionnement, gérer l'intangibilité de l'offre...
-Les marchés publics de gardiennage de demain : adapter la commande publique à la nouvelle loi "sécurité privée" et aux nouveaux défis sécuritaires.
-Nettoyage 
-Entretien des bâtiments

Modérateur : consultant EBP 
Avec la participation d'un expert 

-->

Praktische informatie

Duur: 1 dag / 9u00 - 16u00
Prijs voor bedrijf: 490.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid: 390.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

 • Koffiepauze
 • Lunch
 • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op donderdag 14 juni 2018.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in

Locatie :


Brussel

Extra informatie

Stay in touch !

 • Facebook
 • Twitter
 • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.

Dit BTW-nummer is niet correct !

Nu inschrijven

inschrijven